RESUM detallat de les mesures en l’àmbit tributari incloses en el Reial decret llei 3/2016, publicat al BOE 2016.12.03

Modificació de la Llei 58/2003 general tributària (Art.6) En vigor a partir 2017.01.01

 

· Supòsit d’inadmissió del pagament en espècie dels deutes tributaris (afegeix paràgraf segon a l’art.60.2)

 

“No es pot admetre el pagament en espècie en aquells supòsits en què, d’acord amb l’article 65.2 d’aquesta Llei, els deutes tributaris tinguin la condició de inajornables. Les sol·licituds de pagament en espècie a què es refereix aquest apartat seran objecte d’inadmissió. ”

 

· Nous supòsits inadmissió d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris (Modif. Art.65.2)

 

Se suprimeix l’excepció normativa que obria la possibilitat d’ajornament o fraccionament de les retencions i ingressos a compte.

 

També introdueix nous supòsits de deutes tributaris que tampoc podran ser objecte d’ajornament o fraccionament:

 

– Les liquidacions tributàries confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.

 

– Els derivats de tributs repercutits, llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades, atès que l’efectiu pagament d’aquests tributs per l’obligat a suportar-los implica l’entrada de liquiditat en el subjecte que repercuteix.

 

– Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.

 

«2. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els següents deutes tributaris:

 

a) Aquelles l’exacció es realitzi per mitjà d’efectes timbrats.

 

b) Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte. (Suprimeix: excepte en els casos i condicions previstos en la normativa tributària)

 

c) En cas de concurs de l’obligat tributari, les que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa.

 

d) Les resultants de l’execució de decisions de recuperació d’ajudes d’Estat regulades en el títol VII d’aquesta Llei.

 

e) Les resultants de l’execució de resolucions fermes total o parcialment desestimatòries dictades en un recurs o reclamació economicoadministrativa o en un recurs contenciós-administratiu que prèviament hagin estat objecte de suspensió durant la tramitació d’aquests recursos o reclamacions. nou

 

f) Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades. nou

 

g) Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. nou

 

Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a què es refereixen els diferents paràgrafs d’aquest apartat seran objecte d’inadmissió. »

  

DT única RD-llei. Règim transitori dels ajornaments i fraccionaments. Els ajornaments o fraccionaments els procediments s’hagin iniciat abans lƇ de gener de 2017 s’ha de regir per la normativa anterior a la data fins a la seva conclusió.

 

Impost sobre el Patrimoni en l’exercici 2017 (Art.4)

En l’Impost sobre el Patrimoni es procedeix a prorrogar durant 2017 l’exigència del seu gravamen.

 

La bonificació general de la quota íntegra, del 100% als subjectes passius per obligació personal o real de contribuir, prevista en l’art.33 de la Llei 19/1991 tindrà efectes des de 1 gener 2018.

Modificació de la Llei 38/1992 d’Impostos Especials (Art.5) En vigor a partir 2016.12.03

· En l’impost sobre productes intermedis i en l’Impost sobre l’alcohol i begudes derivades, s’incrementa en un 5% la fiscalitat que grava el consum dels productes intermedis i de l’alcohol i de les begudes derivades tant a la Península com a les Illes Canàries. També s’incrementa en un 5% la tarifa primera i segona del règim de destil·lació artesanal, i el tipus aplicable a les begudes derivades fabricades per productors independents situats en altres estats membres amb producció anual no superior a 10 hectl, així com el tipus impositiu del règim colliter (es modifiquen art.23.5 i 6, article 34, art.39, art.40, art.41)

 

· En l’impost sobre les labors del tabac, s’incrementa el pes del component específic enfront del component ad valorem alhora que s’efectua el consegüent ajust en el nivell mínim d’imposició, tant per a cigarrets com per picadura per cargolar.

 

Es modifiquen els epígrafs 2 i 3 de l’art.60.1:

«Epígraf 2. Cigarrets: excepte en els casos en què sigui aplicable el paràgraf següent, els cigarrets estan gravats simultàniament als tipus impositius següents:

 

a) Tipus proporcional: 51 per 100.

 

b) Tipus específic: 24,7 euros per cada 1.000 cigarrets.

 

L’import de l’impost no pot ser inferior al tipus únic de 131,5 euros per cada 1.000 cigarrets, i s’incrementarà fins a 141 euros quan als cigarrets se’ls determini un preu de venda al públic inferior a 196 euros per cada 1.000 cigarrets.

 

Epígraf 3. Picadura per a embolicar: excepte en els casos en què sigui aplicable el paràgraf següent, la picadura per cargolar està gravada simultàniament als tipus impositius següents:

 

a) Tipus proporcional: 41,5 per 100.

 

b) Tipus específic: 23,5 euros per quilogram.

 

L’import de l’impost no pot ser inferior al tipus únic de 98,75 euros per cada quilogram, i s’incrementarà fins a 102,75 euros quan a la picada per embolicar se li determini un preu de venda al públic inferior a 165 euros per quilogram. »

 

Coeficients d’actualització de valors cadastrals de l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari per 2017 (Art.7)

Aprovació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals per 2017. Com resulta impossible tramitar el projecte de Llei de Pressupostos per a 2017 abans de final d’any. Atès que la mesura té una repercussió immediata en l’IBI i que aquest impost es merita lƇ de gener de cada any natural, resulta obligada la utilització del mecanisme del Reial decret llei perquè entri en vigor abans d’aquesta data. La mesura ha estat sol·licitada per 2.452 municipis que compleixen els requisits d’aplicació de la Llei, que no podrien aprovar a temps noves ordenances fiscals per adaptar els tipus de gravamen en l’IBI, pel que no veurien complertes les previsions pressupostàries que haguessin realitzat comptant amb aquesta actualització.

Compensació per supressió del IGTI de Canàries (Art.8)

S’incorpora una precisió de l’acord de suspensió de la compensació per supressió del IGTI de Canària: “La suspensió de la compensació de la Comunitat Autònoma de Canàries a l’Estat per la supressió de l’IGTE referida en l’apartat tercer de l’Acord de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Comunitat Autònoma de Canàries de 16 novembre 2015 produirà efectes, en termes de meritació, a partir de lƇ de gener de 2016. ”

  

Modificació de la Llei 11/2009 per la qual es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió en el Mercat Immobiliari (Art.2)

Amb efectes per als pi que s’iniciïn a partir de 2017.01.01, es modifica art.10.2 a) sobre el “Règim fiscal especial dels socis” i el tractament de les rendes obtingudes en la transmissió o reemborsament de la participació en el capital de les societats que hagin optat per l’aplicació d’aquest règim.

 

«A) Quan el transmissor o perceptor sigui un contribuent de l’impost sobre societats o l’impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent, no s’aplicarà l’exempció establerta a l’article 21 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre , de l’Impost sobre Societats en relació amb les rendes positives obtingudes. »

 

Modificacions en la Llei 20/1990 sobre règim fiscal de les Cooperatives (Art.1)

Amb efectes pi que s’iniciïn a partir de 2016.01.01, s’afegeix una DA vuitena per establir els límits aplicables a la compensació de quotes tributàries negatives de les grans cooperatives.

 

«Disposició addicional vuitena. Límits aplicables a la compensació de quotes tributàries negatives.

 

En el cas de cooperatives l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d’euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu, el límit que estableix l’apartat 1 de l’article 24 d’aquesta Llei se substituirà pel següent:

 

– El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d’euros però inferior a 60 milions d’euros.

 

– El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 60 milions d’euros.

 

La limitació a la compensació de quotes negatives no és aplicable en l’import de les rendes corresponents a treus i esperes conseqüència d’un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent. »

 

Modifica la DT octava.2 de la Llei 20/1990 sobre “Compensació de quotes negatives en els anys 2015 i 2016”, per aclarir que el límit que s’estableix en aquesta transitòria s’aplicarà als contribuents als quals no s’apliqui la nova DA Vuitena.

Modificacions de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats (Art.3)

· Limitació a la compensació de bases imposable negatives per a grans empreses

 

Amb efectes per als pi que s’iniciïn a partir de 2016.01.01, la nova DA quinzena de la Llei 27/2014 regula novament el límit a la compensació de bases imposables negatives per a grans empreses amb import net de la xifra de negocis sigui almenys 20 milions d’euros.

 

Addicionalment, s’estableix un nou límit en l’aplicació de deduccions per doble imposició internacional o interna, generada o pendent de compensar, amb l’objecte d’aconseguir que, en aquells períodes impositius en què hi hagi base imposable positiva generada, l’aplicació de crèdits fiscals, al reduir la base imposable o la quota íntegra, no minore l’import a pagar en la seva totalitat.

«Disposició addicional quinzena. Límits aplicables a les grans empreses en períodes impositius iniciats a partir dƇ de gener del 2016.

 

Els contribuents l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d’euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu, d’aplicar les especialitats:

 

1. Els límits establerts en l’apartat 12 de l’article 11, en el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 26, en la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 62 i en les lletres d) ie) de l’article 67, d’aquesta Llei se substituiran pels següents:

 

– El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d’euros però inferior a 60 milions d’euros.

 

– El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 60 milions d’euros.

 

2. L’import de les deduccions per evitar la doble imposició internacional que preveuen els articles 31, 32 i apartat 11 de l’article 100, així com el d’aquelles deduccions per evitar la doble imposició a què es refereix la disposició transitòria vintena tercera, d’aquesta Llei, no podrà excedir conjuntament el 50 per cent de la quota íntegra de l’contribuent. »

 

Modifica la DT trenta-sisena de la Llei 27/2014 sobre “Límit en la compensació de bases imposables negatives i actius per impost diferit per a l’any 2016” per aclarir que el límit que s’estableix en aquesta transitòria s’aplicarà als contribuents als quals no s’apliqui la nova DA quinzena.

· Nou mecanisme de reversió d’aquells deterioraments de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013.

 

Amb efectes per als pi que s’iniciïn a partir de 2016.01.01, modifica la DT setzena de la Llei 27/2014 per a establir que la reversió es realitza per un import mínim anual, de manera lineal durant cinc anys.

 

El RD-llei estableix la incorporació automàtica dels referits deterioraments, com un import mínim, sense perjudici que resultin reversions superiors per les regles de general aplicació, tenint en compte que es tracta de pèrdues estimades i no realitzades que minorar la base imposable de les entitats espanyoles.

  

«Disposició transitòria setzena. Règim transitori aplicable a les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d’entitats, ia les rendes negatives obtingudes a l’estranger a través d’un establiment permanent, generades en períodes impositius iniciats abans de lƇ de gener de 2013

 

… (Apartat 1, 2, sense variació)

 

Nou “3. En tot cas, la reversió de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d’entitats que hagin resultat fiscalment deduïbles en la base imposable de l’Impost sobre Societats en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2013, s’integrarà, com a mínim, per parts iguals en la base imposable corresponent a cada un dels cinc primers períodes impositius que s’iniciïn a partir dƇ de gener del 2016.

 

En el supòsit d’haver-se produït la reversió d’un import superior per aplicació del que disposen els apartats 1 o 2 d’aquesta disposició, el saldo que resti s’integrarà per parts iguals entre els restants períodes impositius.

 

No obstant això, en cas de transmissió dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d’entitats durant els referits períodes impositius, s’integraran en la base imposable del període impositiu en què es produeixi les quantitats pendents de revertir, amb el límit de la renda positiva derivada d’aquesta transmissió. ”

 

… (L’anterior apartat 3 passa a ser el 4 sense variació)

 

(Abans 4) 5. En el cas de transmissió d’un establiment permanent en períodes impositius que s’iniciïn a partir de lƇ de gener de 2016, la base imposable de l’entitat transmissora resident en territori espanyol s’incrementarà en l’import de l’excés de les rendes negatives netes generades per l’establiment permanent en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2013 sobre les rendes positives netes generades per l’establiment permanent en períodes impositius iniciats a partir d’aquesta data, amb el límit de la renda positiva derivada de la transmissió del mateix.

 

… (Els anteriors apartats 5, 6 i 7 passen a ser el 6, 7 i 8 sense variació) ”

 

· Exempció per dividends o plusvàlues

 

Amb efectes per als pi que s’iniciïn a partir de 2017.01.01, estableix la no deduïbilitat de les pèrdues realitzades en la transmissió de participacions en entitats sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends com a plusvàlues generades en la transmissió de participacions.

 

Així mateix, queda exclosa d’integració en la base imposable qualsevol tipus de pèrdua que es genera per la participació en entitats ubicades en paradisos fiscals o en territoris que no arriben a un nivell de tributació adequat.

 

En aquests casos, tenint en compte el dret comparat i l’evolució de les propostes normatives realitzades per la Unió Europea, resulta aconsellable adaptar-se a normatives anàlogues a les previstes en països del nostre entorn, descartant la incorporació de qualsevol renda, positiva o negativa, que pugui generar la tinença de participacions en altres entitats, a través d’un autèntic règim d’exempció.

 

Modifica el art.11.10 sobre “Imputació temporal”

«10. Les rendes negatives derivades de la transmissió de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d’entitats, quan l’adquirent sigui una entitat del mateix grup de societats segons els criteris establerts a l’article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats, s’imputen en el període impositiu en què aquests elements patrimonials siguin transmesos a tercers aliens al referit grup de societats, o bé quan l’entitat transmissora o l’adquirent deixin de formar part del mateix , minorades en l’import de les rendes positives obtingudes en la transmissió a tercers, sempre que, respecte dels valors transmesos, es donin les següents circumstàncies:

 

(Abans: No obstant això, la minoració de les rendes positives no es produirà si el contribuent prova que aquestes rendes han tributat efectivament a un tipus de gravamen de, almenys, un 10 per cent.)

 

a) que, en cap moment durant l’any anterior al dia en què es produeixi la transmissió, es compleixi el requisit que estableix la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 21 d’aquesta Llei, i

 

b) que, en cas de participació en el capital o en els fons propis d’entitats no residents en territori espanyol, en el període impositiu en què es produeixi la transmissió es compleixi el requisit que estableix la lletra b) de l’apartat 1 de l’esmentat article .

 

El que disposa aquest apartat és aplicable en el supòsit de transmissió de participacions en una unió temporal d’empreses o en formes de col·laboració anàlogues a aquestes situades a l’estranger.

 

El que disposa aquest apartat no és aplicable en el supòsit d’extinció de l’entitat participada, llevat que la mateixa sigui conseqüència d’una operació de reestructuració o es continuï en l’exercici de l’activitat sota qualsevol altra forma jurídica. »

 

Deroga el art.11.11 sobre Imputació temporal

11. Les rendes negatives generades en la transmissió d’un establiment permanent, quan l’adquirent sigui una entitat del mateix grup de societats segons els criteris establerts a l’article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats, s’imputen en el període impositiu en què l’establiment permanent sigui transmès a tercers aliens al referit grup de societats, o bé quan l’entitat transmissora o l’adquirent deixin de formar part del mateix, minorades en l’import de les rendes positives obtingudes en la transmissió a tercers. No obstant això, la minoració de les rendes positives no es produirà si el contribuent prova que aquestes rendes han tributat efectivament a un tipus de gravamen de, almenys, un 10 per cent.

El que disposa aquest apartat no és aplicable en el cas de cessament de l’activitat de l’establiment permanent.

  

Modifica el art.13.2 sobre “Correccions de valor: pèrdua per deteriorament del valor dels elements patrimonials”.

 

«2. No seran deduïbles:

 

a) Les pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç.

 

b) Les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d’entitats respecte de la qual es donin les següents circumstàncies:

 

1a que, en el període impositiu en què es registri el deteriorament, no es compleixi el requisit que estableix la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 21 d’aquesta Llei, i

 

2a que, en cas de participació en el capital o en els fons propis d’entitats no residents en territori espanyol, en el període impositiu es compleixi el requisit que estableix la lletra b) de l’apartat 1 de l’esmentat article.

 

c) Les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de deute.

 

Les pèrdues per deteriorament assenyalades en aquest apartat són deduïbles en els termes que estableix l’article 20 d’aquesta Llei. (Nou) En el supòsit que preveu la lletra b) anterior, aquelles seran deduïbles sempre que les circumstàncies assenyalades es donin durant l’any anterior al dia en què es produeixi la transmissió o baixa de la participació. »

 

S’afegeixen les lletres k) il) en l’art.15 sobre “despeses fiscalment no deduïbles”

«K) Les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d’entitats respecte de la qual es doni alguna de les següents circumstàncies:

 

1r que, en el període impositiu en què es registri el deteriorament, es compleixin els requisits que estableix l’article 21 d’aquesta Llei, o

 

2n que, en cas de participació en el capital o en els fons propis d’entitats no residents en territori espanyol, en el període impositiu no es compleixi el requisit que estableix la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 21 d’aquesta Llei.

 

l) Les disminucions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable corresponents a valors representatius de les participacions en el capital o en els fons propis d’entitats a què es refereix la lletra anterior, que s’imputen al compte de pèrdues i guanys, llevat que, amb caràcter previ, s’hagi integrat en la base imposable, si escau, un increment de valor corresponent a valors homogenis del mateix import. »

Es modifica l’art.17.1 sobre “Regles de valoració d’elements patrimonials”:

«1. Els elements patrimonials es valoraran d’acord amb els criteris previstos en el Codi de Comerç, corregits per l’aplicació dels preceptes que estableix aquesta Llei.

 

No obstant això, les variacions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable no tindran efectes fiscals mentre no s’hagin d’imputar al compte de pèrdues i guanys, sense perjudici del que assenyala la lletra l) de l’article 15 d’aquesta Llei. L’import de les revaloracions comptables no s’ha d’integrar a la base imposable, excepte quan es duguin a terme en virtut de normes legals o reglamentàries que obliguin a incloure el seu import en el compte de pèrdues i guanys. L’import de la revaloració no integrada a la base imposable no determinarà un major valor, a efectes fiscals, dels elements revalorats. »

 

Es modi fica el títol del Cap.IV del títol IV. “Exempció en valors representatius dels fons propis d’entitats i establiments permanents». Suprimeix la referència a “per eliminar la doble imposició”

Modificació Art.21. Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol. »

Modifica el títol de l’article 21 per suprimir la referència a “per evitar la doble imposició”

 

Modifica art.21.1 b). requisits

(Nou paràgraf): En cap cas s’entendrà complert aquest requisit quan l’entitat participada sigui resident en un país o territori qualificat com a paradís fiscal, excepte que resideixi en un Estat membre de la Unió Europea i el contribuent acrediti que la seva constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids i que realitza activitats econòmiques.

 

Deroga el art.21.9, i l’actual 8 passa a numerar-se com 9. «9. En cap cas s’aplicarà el que disposa aquest article quan l’entitat participada sigui resident en un país o territori qualificat com a paradís fiscal, excepte que resideixi en un Estat membre de la Unió Europea i el contribuent acrediti que la seva constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids i que realitza activitats econòmiques. ”

Modifica art.21.4. Especialitats en l’aplicació de l’exempció.

«4. En els següents supòsits, l’aplicació de l’exempció prevista en l’apartat anterior tindrà les especialitats que s’indiquen a continuació:

 

a) Quan la participació en l’entitat hagi estat valorada conforme a les regles del règim especial del capítol VII del títol VII d’aquesta Llei i l’aplicació d’aquestes regles, fins i tot en una transmissió anterior, hagués determinat la no integració de rendes en la base imposable d’aquest impost, o de l’impost sobre la renda de no residents, derivades de:

 

1a L’aportació de la participació en una entitat que no compleixi el requisit de la lletra a) o, total o parcialment almenys en algun exercici, el requisit a què es refereix la lletra b) de l’apartat 1 d’aquest article.

 

2a L’aportació no dinerària d’altres elements patrimonials diferents a les participacions en el capital o fons propis d’entitats.

 

En aquest supòsit, l’exempció no s’aplicarà sobre la renda diferida a l’entitat transmissora com a conseqüència de l’operació d’aportació, llevat que s’acrediti que l’entitat adquirent ha integrat aquesta renda en la base imposable.

 

(Versió anterior: “En aquest supòsit, l’exempció només s’aplicarà sobre la renda que correspongui a la diferència positiva entre el valor de transmissió de la participació en l’entitat i el valor de mercat d’aquella en el moment de la seva adquisició per l’entitat transmetent, en els termes que estableix l’apartat 3. en els mateixos termes s’ha d’integrar en la base imposable del període la renda diferida amb ocasió de l’operació acollida al capítol VII del títol VII d’aquesta Llei, en cas d’aplicació parcial de l’exempció prevista en l’apartat anterior. “”

 

b) Quan la participació en l’entitat hagi estat valorada conforme a les regles del règim especial del capítol VII del títol VII d’aquesta Llei i l’aplicació d’aquestes regles hagués determinat la no integració de rendes en la base imposable de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques, derivades de l’aportació de participacions en entitats.

 

En aquest supòsit, quan les esmentades participacions siguin objecte de transmissió en els dos anys posteriors a la data en què es va realitzar l’operació d’aportació, l’exempció no s’aplicarà sobre la diferència positiva entre el valor fiscal de les participacions rebudes per l’entitat adquirent i el valor de mercat en el moment de la seva adquisició, llevat que s’acrediti que les persones físiques han transmès la seva participació en l’entitat durant el referit termini. »

  

(Versió anterior: “b) En el supòsit de transmissions successives de valors homogenis, l’exempció es limita a l’excés sobre l’import de les rendes negatives netes obtingudes en les transmissions prèvies que hagin estat objecte d’integració en la base imposable.”)

 

Modifica art.21.6:

«6. No s’integraran en la base imposable les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació en una entitat, respecte de la qual es doni alguna de les següents circumstàncies:

 

a) que es compleixin els requisits que estableix l’apartat 3 d’aquest article. No obstant això, el requisit relatiu al percentatge de participació o valor d’adquisició, segons correspongui s’entendrà complert quan el mateix s’hagi assolit en algun moment durant l’any anterior al dia en què es produeixi la transmissió.

 

b) en cas de participació en el capital o en els fons propis d’entitats no residents en territori espanyol, que no es compleixi el requisit que estableix la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 21 d’aquesta Llei.

 

En el cas que els requisits assenyalats es compleixin parcialment, en els termes que estableix l’apartat 3 d’aquest article, l’aplicació del que disposa aquest apartat es realitzarà de manera parcial. »

 

(Versió anterior: 6. Si s’obté una renda negativa en la transmissió de la participació en una entitat que hagi estat prèviament transmesa per una altra entitat que reuneixi les circumstàncies a què es refereix l’article 42 del Codi de comerç per formar part d’un mateix grup de societats amb el contribuent, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats, aquesta renda negativa es minorarà en l’import de la renda positiva obtinguda en la transmissió precedent ia la que s’hagués aplicat un règim d’exempció. )

  

Modifica art.21.7. Especialitats per a la integració a la bi de rendes negatives derivades de la transmissió de la participació d’una entitat.

«7. Les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació en entitats que siguin objecte d’integració en la base imposable per no produir-se cap de les circumstàncies previstes en l’apartat anterior, tindran les especialitats que s’indiquen a continuació:

 

a) En el cas que la participació hagi estat prèviament transmesa per una altra entitat que reuneixi les circumstàncies a què es refereix l’article 42 del Codi de comerç per formar part del mateix grup de societats amb el contribuent, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats, aquestes rendes negatives s’han de minorar en l’import de la renda positiva generada en la transmissió precedent a la qual s’hagués aplicat un règim d’exempció o de deducció per a l’eliminació de la doble imposició.

 

b) L’import de les rendes negatives es minorarà, si escau, en l’import dels dividends o participacions en beneficis rebuts de l’entitat participada a partir del període impositiu que s’hagi iniciat l’any 2009, sempre que els esmentats dividends o participacions en beneficis no hagin minorat el valor d’adquisició i hagin tingut dret a l’aplicació de l’exempció prevista en l’apartat 1 d’aquest article. »

  

(Versió anterior: 7. L’import de les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació en una entitat es minorarà en l’import dels dividends o participacions en beneficis rebuts de l’entitat participada a partir del període impositiu que s’hagi iniciat en el any 2009, sempre que els esmentats dividends o participacions en beneficis no hagin minorat el valor d’adquisició i que hagin tingut dret a l’aplicació de l’exempció prevista en l’apartat 1 d’aquest article.

En el supòsit de transmissions successives de valors homogenis, l’import de les rendes negatives s’ha de minorar, addicionalment, en l’import de les rendes positives netes obtingudes en les transmissions prèvies que hagin tingut dret a l’aplicació de l’exempció prevista en aquest article.)

 

Nou Art.21.8. Deducibilidad de les rendes negatives generades en cas d’extinció de l’entitat participada, llevat que la mateixa sigui conseqüència d’una operació de reestructuració

 

«8. Seran fiscalment deduïbles les rendes negatives generades en cas d’extinció de l’entitat participada, llevat que la mateixa sigui conseqüència d’una operació de reestructuració.

 

En aquest cas, l’import de les rendes negatives s’ha de minorar en l’import dels dividends o participacions en beneficis rebuts de l’entitat participada en els deu anys anteriors a la data de l’extinció, sempre que els esmentats dividends o participacions en beneficis no hagin minorat el valor d’adquisició i hagin tingut dret a l’aplicació d’un règim d’exempció o de deducció per a l’eliminació de la doble imposició, per l’import de la mateixa. »

 

Modifica art.22.1, 2 i 6 “Exempció de les rendes obtingudes a l’estranger a través d’un establiment permanent”

  

«1. Estaran exemptes les rendes positives obtingudes en l’estranger a través d’un establiment permanent situat fora del territori espanyol quan el mateix hagi estat subjecte i no exempt a un impost de naturalesa idèntica o anàloga a aquest impost amb un tipus nominal de, almenys, un 10 per cent, en els termes de l’apartat 1 de l’article anterior.

 

Estaran exemptes, igualment, les rendes positives derivades de la transmissió d’un establiment permanent o cessament de la seva activitat quan es compleixi el requisit de tributació assenyalat.

 

2. No s’han d’integrar a la base imposable les rendes negatives obtingudes a l’estranger a través d’un establiment permanent.

Tampoc seran objecte d’integració les rendes negatives derivades de la transmissió d’un establiment permanent.

 

(Versió anterior: No s’han d’integrar a la base imposable les rendes negatives obtingudes a l’estranger a través d’un establiment permanent, excepte en el cas de transmissió del mateix o cessament de la seva activitat. ”

 

No obstant això, seran fiscalment deduïbles les rendes negatives generades en cas de cessament de l’establiment permanent. En aquest cas, l’import de les rendes negatives s’ha de minorar en l’import de les rendes positives netes obtingudes amb anterioritat i que hagin tingut dret a l’aplicació d’un règim d’exempció o de deducció per a l’eliminació de la doble imposició, per l’import de la mateixa. »

  

Deroga el art.22.7. En cap cas s’aplicarà el que disposa aquest article quan l’establiment permanent estigui situat en un país o territori qualificat com a paradís fiscal, excepte que es tracti d’un Estat membre de la Unió Europea i el contribuent acrediti que la seva constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids i que realitza activitats econòmiques.

 

Modifica art.31.1 i 4 “Deducció per evitar la doble imposició jurídica: impost suportat pel contribuent”. Es aclareix que es tracta de rendes “positives” obtingudes i gravades a l’estranger. Suprimeix la referència a les rendes negatives.

«1. Quan en la base imposable del contribuent s’integrin rendes positives obtingudes i gravades a l’estranger, s’ha de deduir de la quota íntegra la menor de les dues quantitats següents:

… (La resta sense canvis)

 

«4. La determinació de les rendes obtingudes a l’estranger a través d’un establiment permanent s’ha de fer d’acord amb el que estableix l’apartat 5 de l’article 22 d’aquesta Llei. »

 

(Versió anterior: No s’han d’integrar a la base imposable les rendes negatives obtingudes a l’estranger a través d’un establiment permanent, excepte en el cas de transmissió de l’establiment permanent o cessament de la seva activitat.

En el supòsit d’establiments permanents que hagin obtingut en anteriors períodes impositius rendes negatives que no s’hagin integrat en la base imposable de l’entitat, no s’integraran les rendes positives obtingudes amb posterioritat fins a l’import d’aquelles.)

 

Deroga el art.31.5: «5. En el cas de rendes negatives derivades de la transmissió d’un establiment permanent, el seu import s’ha de minorar en l’import de les rendes positives netes obtingudes amb anterioritat que hagin tingut dret a l’exempció prevista en l’article 22 d’aquesta Llei oa la deducció per doble imposició prevista en aquest article, procedents del mateix. ”

Es deroguen els apartats 6 i 7 de l’art.32. Deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis. Els apartats derogats feien referència a les minoracions de les rendes negatives.

(Derogat art.32.6. Si s’obté una renda negativa en la transmissió de la participació en una entitat que hagi estat prèviament transmesa per una altra entitat que reuneixi les circumstàncies a què es refereix l’article 42 del Codi de comerç per formar part d’un mateix grup de societats amb el contribuent, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats, aquesta renda negativa es minorarà en l’import de la renda positiva obtinguda en la transmissió precedent ia la que s’hagués aplicat un règim d’exempció.

Derogat art.32.7. L’import de les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació en una entitat no resident s’ha de minorar en l’import dels dividends o participacions en beneficis rebuts de l’entitat participada a partir del període impositiu que s’hagi iniciat l’any 2009, sempre que els referits dividends o participacions en beneficis no hagin minorat el valor d’adquisició de la mateixa i hagin tingut dret a l’aplicació de l’exempció prevista en l’article 21 d’aquesta Llei o la deducció prevista en aquest article.

En el supòsit de transmissions successives de valors homogenis, l’import de les rendes negatives s’ha de minorar, addicionalment, en l’import de les rendes positives netes obtingudes en transmissions prèvies que hagin tingut dret a l’aplicació de l’exempció prevista en l’article 21 d’aquesta Llei.)

Modifica l’article 88. Règim especial de les fusions, escissions, aportacions d’actius …

“Normes per a evitar la doble imposició”.

«1. A l’efecte d’evitar la doble imposició que es pugui produir per aplicació de les regles de valoració que preveuen els articles 79, 80.2 i 87 d’aquesta Llei, els beneficis distribuïts amb càrrec a rendes imputables als béns aportats donen dret a l’exempció sobre dividends , qualsevol que sigui el percentatge de participació del soci i la seva antiguitat.

El mateix criteri s’aplicarà respecte de les rendes generades en la transmissió de la participació o mitjançant qualsevol altra operació societària quan, amb caràcter previ, s’hagin integrat en la base imposable de l’entitat adquirent les rendes imputables als béns aportats.

2. Quan (suprimeix: “per la forma com va comptabilitzar l’entitat adquirent”) no hagués estat possible evitar la doble imposició (suprimeix: “per aplicació de les normes establertes en l’apartat anterior”), l’entitat adquirent ha de practicar, en el moment de la seva extinció, els ajustos de signe contrari als que hagi practicat per aplicació de les regles de valoració que estableixen els articles 79, 80.2 i 87 d’aquesta Llei. L’entitat adquirent pot practicar els referits ajustos de signe contrari amb anterioritat a la seva extinció, sempre que provi que s’ha transmès pels socis seva participació i amb el límit de la quantia que s’hagi integrat en la base imposable d’aquests en ocasió de la transmissió. »