Retard o impagament en l’abonament del salari i extinció indemnitzada com improcedent

Actualment no és estrany escoltar comentaris sobre treballadors que porten diversos mesos sense cobrar o bé reben el salari amb un retard considerable. Doncs bé, de la mateixa manera que els treballadors tenim uns drets i obligacions davant l’empresa sota pena de ser sancionats, l’empresa també té unes obligacions vs seus empleats, entre d’altres, el desemborsament puntual dels emoluments o el pagament dels mateix sense cap eximent o excusa que empari tal incompliment.

Què passa si la nostra empresa ens paga amb retard o bé ens deu diverses mensualitats? El Tribunal Suprem mitjançant Sentència de 24 febrer 2016 exposa solució a dues qüestions que es plantegen en aquests casos:

a) La primera, la problemàtica del manteniment de la relació laboral fins a la fermesa de la sentència que estimi com a causa justa per extingir a instància del treballador la relació laboral i les possibles excepcions a aquest manteniment per poder exercir l’acció extintiva, amb les derivades conseqüències; i

b) La segona, la determinació de la gravetat de l’incompliment empresarial per configurar-lo com causa justa extintiva a instància del treballador en el supòsit de “falta de pagament o retards continuats en l’abonament del salari pactat” (art.50.1.b ET) ” .

Al·ludida Sentència és de rellevant interès ja que vincula el retard continuat en el pagament de salaris amb la vulneració a la dignitat del treballador per deure seguir prestant els seus serveis mentre no percep una remuneració que li és necessària per al seu manteniment.

Meritada Sentència resol la nostra primera incògnita i per tant, aprova que el treballador, un cop interposada la demanda sol·licitant l’extinció per retards o impagament en el salari, deixi de prestar els seus serveis tot i que no ha sol·licitat mesures cautelars. La causa motivadora va ser la no percepció del salari, la seva font principal d’aliment, durant sis mesos, ja que com molt bé raona la Sentència, aquesta situació fàctica “indubtablement hauria d’afectar no només a la dignitat del treballador, sinó a més a la seva pròpia subsistència ia les de les persones que en depenguin “. I més encara quan el treballador havia trobat una nova feina poc després d’instar la seva extinció, ja que no es pot obligar a “mantenir unes condicions laborals que li puguin generar un greu perjudici patrimonial o una pèrdua d’opcions patrimonials”.

Per concloure, que es considera un incompliment greu en termes de desemborsament del salari? Pel que fa a retards, es raona un any de demora reiterada, i en referència a impagament, quatre mensualitats.

Lúquez i Associats ha intervingut en multitud d’ocasions en procediments d’igual índole aconseguint l’extinció de la vinculació laboral amb una indemnització igual a la de l’acomiadament improcedent, si et trobes identificat per estar passant per alguna de les condicions descrites, disposa’t en contacte amb nosaltres i posarem solució al teu problema.