Sentència que iguala la indemnització dels fixos als temporals

Una bomba de rellotgeria en el mercat laboral ha suposat la nova Sentència de Tribunal Superior de Justícia del País Basc, on equipara la indemnització de l’acomiadament d’un treballador amb contracte temporal al d’un fix, la qual cosa, d’implantar-se a aquest pronunciament, podria suposar un augment de costos per a les empreses que fan ús d’aquest tipus contractual temporal.

Al·ludida Sentència, ha acollit la decisió del Tribunal de Justícia de la UE del 14 de setembre passat que va afectar una interina, en la qual determinava que en parangó, els contractes temporals ostentaven unes garanties menys tuitivas en termes econòmics respecte als contractes fixos, però amb un matís, es referia als contractes temporals d’interinitat, sense que aquesta interpretació pogués estendre a tota la tipologia contractual temporal, ja que cal dir, que aquesta modalitat contractual, arribada a la seva conclusió, no ostenta cap indemnització, i és sobre el que aquesta meritada Sentència del Tribunal de Justícia de la UE considera que aquests contractes temporals (interins) són injustament tractats, quan fixos i temporals realitzen les mateixes funcions.

Doncs bé, la Sentència El Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPB) ha concedit 20 dies de salari per any de servei a una treballadora temporal amb un contracte d’investigació que va percebre 12 dies, com recull la normativa en vigor, fent seva per analogia la ja repetida Sentència del Tribunal de Luxemburg. És més, l’esmentat Tribunal del País Basc, un cop analitzada la mateixa i el cas concret, des Lúquez i Associats, es raona que la Sala ha incorregut en incongruència extra petitum, ja que ha transforma la vinculació laboral temporal en fixa, sense que això hagi estat suplicat per la demandant, quan en la jurisdicció laboral i civil regeix el principi de justícia sol·licitada.

Aquest pronunciament avalat pel Tribunal del País Basc en la qual s’afirma i assevera l’equiparació de l’acomiadament del fix al del temporal i per tant al contracte únic, pot presagiar una allau de demandes reclamant tal indemnització i la consecutiva transformació contractual.