Fins a quatre hores de permís per votar el 21D, eleccions en un dia feiner

Les del dijous 21D seran les primeres eleccions en un dia laborable a Catalunya en 37 anys. Repassem què diu la llei sobre el permís laboral per anar votar.

Qui té dret a permís?

Tots els treballadors que tinguin una jornada laboral que coincideixi almenys dues hores amb l’horari de la votació, que és de 9 del matí a 8 del vespre.

Quins permisos laborals hi ha?

Depèn del nombre d’hores que coincideixin la jornada laboral i l’horari de votació.

-Si coincideixen entre dues i quatre hores: permís retribuït de 2 hores.

-Si coincideixen entre 4 i 6 hores: permís retribuït de 3 hores.

-Si coincideixen 6 o més hores: permís retribuït de 4 hores.

-Si coincideixen un màxim de 2 hores: no hi ha dret a permís retribuït.

Què passa amb els treballadors a temps parcial?

En aquest cas, la durada del permís es reduirà de forma proporcional a la jornada de treball.

I amb els del torn de nit?

Per poder gaudir del permís, la jornada laboral ha de coincidir almenys dues hores amb l’horari de votació. Sí que tenen dret a canviar el torn per poder descansar abans de la votació.

Qui decideix com es distribueixen els permisos?

Les empreses s’encarreguen de repartir-los. També poden demanar un justificant als treballadors que acreditin que han destinat l’estona de permís a anar a exercir el dret a sufragi. És un imprès firmat pel president de la mesa electoral.

Quin permís tenen els presidents de mesa i els vocals?

En cas d’haver d’anar a una mesa, el permís és retribuït per a tota la jornada, en cas que per a la persona escollida sigui un dia laborable. A més, té dret a percebre una dieta i a una reducció de cinc hores l’endemà del dia de les eleccions.

Els suplents tenen permís retribuït per presentar-se al col·legi electoral i comprovar si s’hi han de quedar.

Hi ha permís per votar per correu?

En cas que es treballi lluny del domicili habitual o que hi hagi dificultats per poder anar a votar al col·legi que pertoca, hi ha un permís retribuït per fer el tràmit.